ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«EΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19»

ΣΚΟΠΟΣ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με την μορφή Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της Δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα πάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί

το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
 • Αγορές πρώτων υλών και Υλικών χρήσης
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Ενοίκια που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • Παροχές σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • Λειτουργικά έξοδα

*** Απαραίτητη Προϋπόθεση ένταξης το άθροισμα των εξόδων των παραπάνω κατηγοριών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 € .

*** Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

0
Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης
0
Μέγιστο ποσό επιχορήγησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Υφιστάμενες πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις
  (Έως 49 Άτομα Προσωπικό).
 • Να έχουν μια από τις εξής Νομικές Μορφές : ΑΕ. ΕΠΕ, ΟΕ.ΕΕ. Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμούς, Δικηγορική Εταιρία του ν. 4194/2013.

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Κικίδης Α. Αντώνης

Assistant | Financial & Project
Management Department

τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 102)

Σάμιος Ν. Θεόδωρος

Assistant | Financial & Project
Management Department

τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 130)