ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η ενίσχυση του κλάδου της Εστίασης για την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑvEK) του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

✓ Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%
✓ Για τις επιχειρήσεις που συστήθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας
Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στην δράση.
✓ Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως
συσταθείσες εντός του 2020
✓ Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από την Δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των
ποσών των Κωδικών 361,363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021
• Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού τη δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναφέρονται στον κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021
* Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.
** Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.
*** Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

✓ Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ.
✓ Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
✓ Το ποσό ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής : {(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας }*365*7%
✓ Το ποσό ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής : {(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας }*365*7%

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Κικίδης Α. Αντώνης

Associate | Financial & Project
Management Department
τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 102)

Κακαβάς Λ. Ιωάννης

Associate | Financial & Project
Management Department
τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 108)