ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του νέου Προγράμματος είναι η ενίσχυση στον κλάδο του Τουρισμού, με την μορφή της μη Επιστρεπτέας
Ενίσχυσης έτσι ώστε να μπορέσουν οι πληττόμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
τους κατά την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑvEK) του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

Το κύριο κριτήριο ένταξης στην Δράση είναι η πτώση του κύκλου εργασιών του 2020 σχετικά με τον κύκλο
εργασιών του 2019. Με το αντίστοιχο ποσοστό να κυμαίνεται σε μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
✓ Για τις επιχειρήσεις που συστήθηκαν εντός του 2019 η πτώση του τζίρου υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό λειτουργίας.
✓ Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.
✓ Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις δραστηριότητες : Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία, Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 29/9/2021.
• Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού τη δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των συνολικών ποσών των λειτουργικών εξόδων του έτους 2021 (πεδίο 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021).
• Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

* Το παραπάνω θα πιστοποιηθεί στο Αίτημα Επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθεί με το πέρας του 2021 με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι η χορηγηθείσα επιχορήγηση έχει αναλωθεί μέχρι 31-12-2021.
** Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

✓ Ο Προϋπολογισμός της Δράσης κατανέμεται σε 300 εκατ. Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 50 εκατ. σε Μεγάλες Επιχειρήσεις.
✓ Το ποσό ενίσχυσης αναμένεται περίπου στο 5% επί του τζίρου στα καταλύματα και 2,5% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις με μέγιστό όριο τις 400.000 € ανά ΑΦΜ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Κικίδης Α. Αντώνης

Associate | Financial & Project
Management Department
τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 102)

Κακαβάς Λ. Ιωάννης

Associate | Financial & Project
Management Department
τηλ: + 30 210-3822218 (Εσωτ.: 108)